NAPIŠTE NÁM
banner eet

ZÁKLADNÍ INFORMACE O EET

O co jde?

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.

Pro koho je určena?

Po intenzivních jednáních s Ministerstvem financí se podařilo prosadit namísto plošného fungování postupné zavádění režimu evidence tržeb (EET) pro jednotlivé skupiny podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje. Nejprve se bude týkat UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ, ve druhé vlně by měl následovat segment MALOOBCHODU a VELKOOBCHODU, a po cca dalším roce se mají zapojit ostatní činnosti, doprava či zemědělství. Jako poslední se patrně zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Od kdy nás to čeká?

1. 12. 2016 Ubytovací a stravovací služby
1. 3. 2017 Maloobchod a velkoobchod
1. 3. 2018 Ostatní činnosti vyjma těch v poslední fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství
1. 6. 2018 Vybraná řemesla a výrobní činnosti

Co budu potřebovat?

Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné  DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s Finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.

Dále je nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dáte k dispozici kupujícímu).

Co když je území mimo signál?

Pokud podnikatel nebude objektivně schopen zajistit odpovídající internetové připojení tak, aby mu nebylo zásadně ztěžováno nebo dokonce znemožňováno podnikání, požádá o výjimku z povinnosti evidovat tržby. Na základě této výjimky bude evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu, tj. zašle údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby (viz též § 10- 11 a § 23 zákona).

Co když dojde k přerušení spojení se serverem EET?

Pokud dojde při evidování tržby k poruše pokladního zařízení, dočasnému výpadku internetového spojení nebo proudu, příp. k překročení mezní doby odezvy (tj. časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z koncového zařízení poplatníka a přijetím fiskálního identifikačního kódu účtenky na koncové zařízení poplatníka, dle zákona minimálně 2 sekundy), nemusí poplatník:

 1. na vydané účtence uvádět fiskální identifikační kód. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.
 2. zaslat nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby údaje o evidované tržbě; tyto údaje je však povinen zaslat bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby.
 3. SW řešení – pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle data ke všem tržbám, které se v této prodlevě realizovaly.

V případě, že z důvodu větší poruchy na straně poplatníka (např. porouchanou pokladnu nelze do dvou dnů opravit), je poplatník povinen o okolnostech co nejpodrobněji uvědomit správce daně, resp. prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. (K tomu blíže § 30, odst. 3).

Musím archivovat data v elektronické podobě i fyzicky v podobě vytištěných účetních dokladů (kontrolní pásky z pokladny)?

Zákon nepřidává žádné nové povinnosti ohledně archivace dat nad rámec již stávajících právních předpisů.

JAKÉ ÚDAJE daňové správě ODESÍLÁM?

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je:

 1. daňové identifikační číslo poplatníka,
 2. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 3. označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 4. pořadové číslo účtenky,
 5. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 6. celková částka tržby,
 7. bezpečnostní kód poplatníka,
 8. podpisový kód poplatníka,
 9. údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 1. celková částka plateb určených k následnému čerpání,
 2. celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 3. daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 4. základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 5. celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 6. celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Co je AUTENTIZACE a jak se autentizovat?

Poplatník daně z příjmů fyzických a právnických osob, který přijímá při své podnikatelské činnosti evidované tržby, je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. To může udělat ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně prostřednictvím webového portálu správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky.

Pokud poplatník požádal o autentizační údaje prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky (ve formátu a struktuře, kterou určí správce daně), správce daně je přidělí poplatníkovi bez zbytečného odkladu – prostřednictvím této datové schránky. Pokud podáte žádost o autentizační údaje ústně do protokolu (tedy na finančním úřadě), správce daně Vám je přidělí v rámci tohoto jednání.

Po aktivaci portálového účtu poplatníka lze generovat certifikáty, které budou obsaženy v pokladním zařízení a budou sloužit ke ztotožnění evidované tržby s poplatníkem, případně jeho provozovnou či konkrétním pokladním zařízením (záleží jen na rozhodnutí poplatníka, kolik certifikátů bude chtít získat, resp. na jaké úrovni bude chtít své evidované tržby přiřazovat – zda za celou svou činnost, za své provozovny či dokonce ke konkrétním pokladním místům pro svou následnou kontrolu a bezpečnost).

Autentizace by měla být možná v předstihu (dle schváleného návrhu zákona by mělo být možné získat autentizační údaje již prvním dnem pátého kalendářního měsíce ode dne vyhlášení Zákona o evidenci tržeb, tedy pravděpodobně od 1. 8. 2016), aby poplatníci měli možnost se vyhnout potenciální zahlcenosti systému a riziku, že ke dni spuštění systému e-tržeb (EET) poplatník nebude autentizován.

Co je BEZPEČNOSTNÍ KÓD poplatníka?

Bezpečnostní kód poplatníka vytvořený poplatníkem prokazuje jednoznačnou vazbu mezi poplatníkem a účtenkou; způsob tvorby bezpečnostního kódu stanoví Ministerstvo financí vyhláškou (k zákonu o evidenci tržeb, která však zatím není ve finální podobě).

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést STORNO?

Informaci o stornu prostě odešlete do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o tržbě, jen to bude vykázáno jako mínusová položka – provést storno je pochopitelně možné.

Pokud nebude spojení s Finanční správou fungovat, bude zákazník muset odejít bez účtenky?

Nikoliv – pokud nebude spojení z různých příčin fungovat, obchodník vystaví účtenku bez unikátního kódu (fiskální identifikační kód). Na účtence je však povinen uvést svůj podpisový kód. Finanční správě musí poslat data bezodkladně po pominutí příčiny výpadku, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby. Systém je schopen odeslat údaj o tržbě automaticky ihned po obnovení spojení.